Achtergrond

Nu de eindtermen voor ICT zijn ingevoerd wordt het voor scholen belangrijk om na te denken over hoe ICT een rol kan spelen bij het ondersteunen van het leren en
onderwijzen in de klas. Dit proces van overleg en discussie staat centraal in het opstellen van een beleidsplan voor ICT. pICTos is een elektronische tool die scholen hierbij ondersteunt. pICTos leidt scholen doorheen een aantal belangrijke stappen die in elke school aan de orde zijn indien de ICT-werking op de agenda staat. Hierbij sluit pICTos aan bij de bestaande ICT-werking en is de blik gericht op uitwerken van nieuwe activiteiten die steeds gekoppeld zijn aan de eindtermen.

pICTos steunt op zeven centrale pijlers.

Onderwijsvisie⎮ICT-eindtermen⎮Team⎮Situatie⎮Proces⎮Doelgericht⎮Ondersteunend

1. Onderwijsvisie

De werking van ICT op school vertrekt vanuit een duidelijke onderwijsvisie. De visie op goed onderwijs is het startpunt van elk onderbouwd ICT-plan. Scholen met een verschillende kijk op onderwijs kunnen toch werken aan dezelfde ICT-eindtennen‚ al is dit op een andere manier. Het is als buitenstaander moeilijk te beoordelen welke kijk op onderwijs beter is dan de andere. Het uitgangspunt is wel dat goed onderwijs met ICT aansluit bij de visie van de leraar. En dat over deze visies wordt gereflecteerd binnen het team. Ook schoolintern kunnen onderwijsvisies uiteenlopend zijn. Voor scholen kan dit een aanleiding vormen om op een complementaire manier met ICT om te gaan. pICTos brengt deze onderwijsvisies in the picture.

2. ICT-eindtermen

De werking van ICT op school moet rekening houden met de ICT-eindtermen. Vanaf september 2007 wordt van alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen verwacht dat ze zich zullen engageren om de ICT-eindtermen na te streven. De manier waarop de eindtermen zijn geformuleerd biedt scholen een grote autonomie bij het concretiseren van een eigen ICT-curriculum. pICTos laat de gebruikers bestaande en nieuwe ICT-activiteiten verbinden met de eindtermen voor ICT. Scholen krijgen een duidelijk zicht aan welke eindtermen al hard wordt gewerkt en welke nog meer aandacht verdienen.

3. Teamgebeuren

Het opstellen van een ICT-beleidsplan is een teamgebeuren. De inzet van ICT in de klas is geen verantwoordelijkheid van de individuele leraar. pICTos is zodanig ontwikkeld dat een engagement wordt verwacht van alle teamleden. Sommige stappen kunnen niet worden gezet zonder de inbreng van alle leraren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het in kaart brengen van de onderwijsvisie: alle leraren moeten hun eigen visie kenbaar maken voordat een schoolprofiel kan worden uitgetekend. Ook het prioriteren van de werking rond specifieke eindtermen is een teambeslissing en het uitwerken van nieuwe ICT-activiteiten gebeurt in groepjes.

4. Situatie

Een ICT-beleidsplan vertrekt vanuit de huidige situatie. pICTos laat het schoolteam stilstaan bij de huidige stand van zaken, opgesplitst naar klas- en schoolniveau. De schoolcontext geeft een aantal condities aan die voorwaardelijk zijn om ICT-integratie in de klas mogelijk te maken. pICTos registreert de materiële situatie, kenmerken van de schoolwebsite, het bestaande ICT-plan, professionele ontwikkeling, het aankoopbeleid en de beveiliging en het onderhoud van het ICT-park. De klaskenmerken hebben betrekking op het geheel aan activiteiten die leraren ondernemen met ICT in de klas. Deze activiteiten worden gelinkt aan de eindtermen en vanuit geprioriteerde eindtermen worden er nieuwe activiteiten uitgewerkt.

5. Proces

Het ontwikkelen van een ICT-beleid is een cyclisch proces. Scholen zijn voortdurend in beweging. ln het bijzonder voor ICT is het onmogelijk een beleidsplan te ontwikkelen dat een geldigheid heeft voor verschillende jaren. De houdbaarheidsdatum van elk ICT-plan is beperkt. Dit betekent niet dat de school elk jaar grote koerwijzigingen moet doorvoeren, maar wel dat de school moet blijven nadenken hoe de ICT-werking kan worden geoptimaliseerd.

6. Doelgericht

Het opstellen van een beleidsplan gebeurt doelgericht en strategisch. De ICT-eindtermen bieden een referentiekader waarbinnen scholen hun eigen ICT-plan kunnen uitstippelen. Het doel van het opstellen van een beleidsplan voor ICT is om de huidige werking op klas- en schoolniveau onder de loep te nemen en vanuit het team stappen te ondememen om de huidige situatie dichter te doen aansluiten bij de wenselijke situatie. Het is aan schoolteams om dit plan op een systematische manier aan te pakken door verschillende onderdelen in een cyclisch model aan te bieden.

7. Ondersteunend

pICTos is een ondersteunend middel bi] het opstellen van een beleidsplan. Het gebruik van pICTos staat niet op zich. pICTos geeft scholen een duwtje in de rug om na te denken bij een aantal belangrijke aspecten van ICT-integratie, maar dit leidt niet automatisch tot een afgewerkt ICT-plan. Het gebruik van pICTos past binnen een breder nascholingstraject‚ waarbij een nascholer of de eigen ICT-coördinator het schoolteam stapsgewijs laat stilstaan bij de verschillende onderdelen van een beleidsplan.

Belangrijke links